Splošni pogoji prodaje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE DOM-TITAN d.d.

1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo v celotnem poslovanju družbe z vsemi pravnimi subjekti. S podajo naročila kupec izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja. Morebitni pogoji ali zahteve kupcev, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja se lahko uporabijo le v primeru, če se o tem pisno dogovorita kupec in družba DOM-TITAN d.d..

2. Sprejemanje naročil in cene

Naročila morajo biti podana v pisni obliki, s pismom, po telefaksu ali elektronski pošti, da bi se izognili napakam pri razumevanju telefonskih naročil. Dokler družba ne poda svoje pisne ponudbe se šteje, da so vse do tedaj izražene cene, pogoji in podobno, predstavljali le pogajanja pred sklenitvijo pogodbe, ki ne zavezujejo. Cene, ki so podane v cenikih, so informativne in neobvezujoče narave. Edina obvezujoča oblika je pisna ponudba ali predračun in na tej podlagi potrditev naročila.

3. Dobavni roki

Dogovorjeni dobavni roki se razumejo le kot približni in neobvezni in veljajo za izpolnjene s trenutkom, ko je blago odpeljano iz skladišča DOM-TITAN d.d.. Ob nastopu višje sile in vseh drugih nepredvidljivih okoliščinah ima družba pravico odstopiti od pogodbe v celoti ali deloma ali podaljšati dobavni rok za čas trajanja teh okoliščin.

4. Pakiranje

Kartone štejemo k lastnim stroškom in jih ne sprejemamo v vračilo. Ostali pakirni material (lesene palete, plastične palete, kovinski in plastični zaboji, idr.) so naša last in se jih obračuna pri vsaki odpremi ali pa se jih vrača.

5. Odprema

Družba je dolžna izpolniti svoje obveznosti izročitve blaga na sedežu družbe (EXW skladišče prodajalca), razen v primeru morebitnih posebnih drugačnih pisnih dogovorov. S predajo blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku, oz. z drugačno odpremo blaga kupcu, vendar najkasneje v trenutku, ko blago zapusti našo družbo oz. naše skladišče, preidejo nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja in stroški prevoza blaga na kupca. Družba lahko na izrecno zahtevo kupca in ob njegovi predhodni založitvi stroškov sklene za čas prevoza zavarovanje proti škodi in izgubam blaga.

6. Plačilo

Glede plačila računov veljajo plačilni pogoji, ko so navedeni v pisni ponudbi ali potrditvi naročila ali predračunu. V kolikor le-ti niso navedeni, oziroma ni drugače pisno dogovorjeno, veljajo naslednji pogoji:

a.)    Zapadlost: Naše terjatve zapadejo v plačilo v 8 dneh od datuma izdaje računa, neto, brez odbitkov. Pri prekoračitvi plačilnega roka obračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. Za vsak opomin dodatno zaračunavamo 5 EUR + DDV stroškov.

b.)    Skonto: Za 100% brezobrestno avansno plačilo po predračunu, odobrimo skonto, ki ga dogovorimo v Prodajnih pogojih. Pogoj za uveljavljanje skonta je, da so poravnane vse predhodne obveznosti kupca do družbe. Skonto se priznava samo v kolikor kupec vplača 100 % avans po predračunu oziroma potrditvi naročila, najmanj 10 dni pred dobavo oz. prevzemom.

c.)    Kompenzacija: Za plačilo s kompenzacijo je potreben poseben predhodni pisni dogovor oz. potrjen kompenzacijski predlog s strani družbe.

7. Prodaja s pridržkom lastninske pravice

Družba si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je prodala in dobavila kupcu, za čas do dokončnega poplačila dogovorjene kupnine. Pridržek lastninske pravice se raztegne tudi na izdelke, ki so nastali s predelavo, združitvijo ali drugačnim predrugačenjem dobavljenega blaga in sicer do celote novonastalih stvari, ker se dobavljeno blago družbe šteje za glavno stvar.

8. Izključitev in omejitev odškodninske odgovornosti

Odškodninska odgovornost družbe je izključena v primerih lahke malomarnosti ali v primeru kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti.

Odškodninska odgovornost družbe je omejena v primerih naklepnega ravnanja ali ravnanja iz hude malomarnosti pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti in sicer do višine predvidljive škode, ki je običajna pri takšnih pravnih poslih.

Šteje se, da navedena določba velja tudi glede zahtevka za povračilo stroškov.

9. Reklamacije

Reklamacije zaradi količine, kakovosti pošiljke ali pomanjkljive embalaže, lahko kupec uveljavlja v roku 8 dneh od prejema blaga in pod drugimi pogoji Obligacijskega zakonika. Pri utemeljenih in priznanih reklamacijah lahko kupec zahteva ali popravilo blaga ali nadomestno dobavo ali dobropis za zmanjšanje cene, pri čemer ima pravico do izbire med navedenimi možnostmi družba. Morebitne reklamacije po navedenem roku družba ne bo upoštevala.

Škodo, ki je nastala med prevozom blaga, je treba grajati takoj pri prejemu blaga ter jo registrirati pri prevozniku z oznako v tovornem listu in o tem nemudoma pisno obvestiti družbo. Vse škode, nastale med prevozom blaga, se zaradi prenosa rizika na kupca skladno s 5. točko teh pogojev uveljavljajo pri prevozniku ali špediterju.

10. Nadomestna dobava

Družba je dolžna opraviti nadomestno dobavo ali izdati dobropis šele po natančni preiskavi reklamiranega blaga v družbi in potrditvi odgovornosti družbe za takšno napako. Za opravo preiskave mora kupec reklamirano blago vrniti v družbo. V nujnih primerih lahko družba dobavi kupcu blago po veljavnih dnevnih cenah in mu v primeru potrditve  odgovornosti do nadomestila prizna dobropis. Stroške neupravičene reklamacije nosi kupec.

11. Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. Prepoved pobota

Na osnovi predhodnega pisnega dogovora lahko kupec terjatev iz že sklenjene pogodbe pobota s svojimi nasprotnimi terjatvami.