Skupščina

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe DOM-TITAN d.d. sklicuje uprava družbe

 

26. sejo skupščine družbe

DOM-TITAN d. d., Kovinarska 28, Kamnik,

ki bo v četrtek, 21.6.2018 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik

  

DNEVNI  RED :

 1.    Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

 Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarke Judite Učakar Rženičnik.

 

 2.    Predložitev Letnega poročila družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, sklep o pokrivanju izgube poslovnega leta 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

 a)    Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 in s poročilom
        nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2017.

 b)    V poslovnem letu 2017 je družba DOM-TITAN d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 577.144,20 EUR.

        Ugotovljena čista izguba poslovnega leta 2017 v višini 577.144,20 EUR se pokrije iz:

        - čistega dobička poslovnega leta 2016 v višini 487.104,67 EUR

        - in delno iz čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 90.039,53 EUR.

        Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2017 znaša 151.315,68 EUR in je sestavljen iz:

        - ostanka čistega dobička poslovnega leta 2015 v višini 96.819,83 EUR

        - in čistega dobička poslovnega leta 2014 v višini 54.495,85 EUR.

        Odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja poslovna leta.

 c)    Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2017.

  

3.    Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta :

 Za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2018 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.Gradivo za skupščino:

 Gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov ter predlogom spremembe in dopolnitve statuta družbe bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik med 11.00 in 13.00 uro.

 Pravice in predlog delničarjev ter druga obvestila:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD objavi na enak način kot ta sklic, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

 Pogoji za udeležbo na skupščini:

 Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

 Delničarje se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.

 Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure na istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno odločala  ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Kamnik, maj 2018

                                                                                                                                      DOM-TITAN d.d.

                                                                                                                                      Uprava družbe